ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی

به وب سایت خود خوش آمدید فایل قابل دانلود شما در مورد ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی می باشد و پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی

ارتباط-بین-اخلاق-مدیریتی-و-سلامت-سازمانیتحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 144صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.
===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================
قسمتهایی کوتاه از متنچکیده:هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بود. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری زن و مرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به تعداد 300 نفر تشکیل می داد. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد نمونه آماری 169 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت گردآوری داده های تحقیق از دو پرسشنامه سنجش اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (1388) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه های توزیع شده، جهت توصیف داده های پرسشنامه از روش های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتايج نشان مي‌دهد كه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین مؤلفه های اخلاق مدیریتی (صداقت، دوری از تبعیض، اعتماد، احترام، عدالت) و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مقدمهجامعه امروز، ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ. اﻣﺮوزه، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ، در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫـﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن وﻇﺎﻳﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻫﺪفﻫﺎي ﻋﺎم ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣـﺮدم آن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺳﺎزد (پیامنی و پاک طینت، 1392). مهمترين هدف هر سازماني دستيابي به بالاترين سطح ممكن در بهره وري يا بهرهوري بهينه است. عوامل كارامد در بهره وري عبارتند از: سرمايه، ابزار، روش هاي انجام كار و نيروي انساني. بي گمان نيروي انساني ماهر و كارامد يكي از مهمترين ابزارها براي رسيدن به هدفهاي سازمان است(بازوند، 1392). موفقیت و رشد یک سازمان نیاز به یک مجموعه خوب از سرمایه انسانی دارد (پرمارپان و همکاران ، 2013).در عصر حاضر اهمیت، جایگاه و نقش مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره‌کنندگان اصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست و بکارگیری نظام‌های مؤثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم، تکنولوژی، و به تبع آن نیازمندی ها و گسترش سازمان‏ها ایجاب می‏کند که از مدیران ماهر و کارآمد در اداره مؤثر سازمان‏ها استفاده شود، زیرا بازده عملکرد معقول مدیران است که موجب بقاء و رشد سازمان می‏شود (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1390: 31).اخلاقي بودن يا نبودن رفتار مدیران مي تواند موجب بروز پيامدهاي مثبت يا منفي در سطح سازمان گردد. اخلاق در سازمان‌ها شامل اخلاق فردی مدیر و پیام‌هایی است‌که فعالیت سازمان ارسال می‌کند. رهبری اخلاقی و نقش کلیدی آن در شکل دادن به هنجارهای اخلاقی و فرهنگ سازمان از مباحث حائز اهمیت است. از موارد دیگر که در اداره گروهی و مدیریت اخلاقی سازمان مطرح است. با توجه به این نکات، حاکمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش‌ها و موفقیت در تحقق اهدافش یاری نماید. امروزه داشتن اخلاق حرفه‌ای به‌ویژه برای مدیران به‌منزله یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می‌باشد(صالحی، 1389: 4).فهرست مطالبفصل اول:کلیات تحقیق1-1-مقدمه    21-2 عنوان تحقیق    41-3 بیان مسأله    41-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    81-5 اهداف تحقیق    91-5-1 اهدف اصلی    91-5-2  اهداف فرعی    91-6 فرضیات تحقیق    91-6-1 فرضیه اصلی تحقیق    91-6-2 فرضیه های فرعی تحقیق    91-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها    101-7-1 تعاریف نظری متغیرها    101-7-2 تعاریف عملی متغیرها    12فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق2-1 مقدمه    152-2- اخلاق مدیریتی    162-2-1- معنا و مفهوم اخلاق    162-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق    172-2-3- نظریه های اخلاق    182-2-3-1- نظریه عاطفی    182-2-3-2- نظریه وجدان    192-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی- اراده    202-2-3-4- نظریه زیبایی    202-2-3-5- نظریه افلاطون    202-2-3-6- نظریه پرستش    212-2-3-7- نظریه عقلی    212-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس    222-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی     232-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن    242-2-6- عناصر اخلاق    252-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران    262-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت    262-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران    272-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز    282-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی    292-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک    292-2-8- مولفه های اخلاق    312-2-8-1- اعتماد    322-2-8-2- عدالت    332-2-8-3- صداقت    342-2-8-4- دوری از تبعیض    352-2-8-5- احترام    352-3 سلامت سازمانی    362-3 -1- سازمان سالم    372-3 -2- مفهوم سلامت    392-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی    402-3 -4- ویژگی های سازمان سالم    432-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی    442-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی    462-3-7- منابع سلامت سازمانی    472-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران    482-3-9- زيربناي نظري سلامت سازماني    512-3-10- ابعاد سلامت سازماني    532-4- پیشینه پژوهش    582-5- چهارچوب نظری پژوهش    652-6- مدل مفهومی پژوهش    66خلاصه فصل دوم    67فصل سوم: روش تحقیق3-1- مقدمه    693-2- روش تحقیق:    703-3- فرایند تحقیق    703-4- جامعه آماری    713-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه    723-6 ابزار جمع آوری داده ها    723-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش    743-8- روش گردآوری داده ها    753-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری    75خلاصه فصل سوم    76فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها4-1- مقدمه    784-2 توصیف داده‌ها    794-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک    794-2 -1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن    794-2 -1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت    804-2 -1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات    814-2 -1-4 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت    824-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش    834-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه    874-2 -4- بررسی فرض نرمال    954-3- آمار استنباطی:    96خلاصه فصل چهارم    105فصل پنجم: نتیجه گیری ،  بحث و پیشنهادها5-1-مقدمه    1075-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری    1085-3- بحث و بررسی    1115-4- پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق و ارائه راهکارها    1145-5- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده    1155-6- محدودیت های تحقیق    116خلاصه فصل پنجم    117منابع و مأخذ:    118پیوست ها    129

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: 1 اخلاق مدیریتی 2 سلامت سازمانی 3 کارکنان 4 مدیران 5

مطالب مرتبط

پاورپوینت نقد و بررسی معماری مجتمع مسکوني 512 دستگاه مشهد

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان 100 تخت و خوابه

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف ودلایل ورشکستگی(فصل 2)

دانلود پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت از رضا شباهنگ

پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI) فرم بلند

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404 (فصل دوم)

ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم استاندارد ایزو (فصل دوم)

ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم درمان فراشناخت (فصل دوم)

تحقیق بررسی استراتژی در محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

دانلود مقاله اندازه گیری اریوسیترین و هسپریدین در آب لیمو ترش ایرانی بوسیله استخراج فاز جامد C18 و

تحقیق بررسی پدیده یتیم اینترنتی

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور کامل زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس دوم زبان یازدهم ( روشی سالم برای زندگی : a healthy lifestyle )

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people )

دانلود برای محصول دانلود فایل حل مشکل حذف frp سامسونگ j7 - j700h با آندروید 5.1.1 با لینک مستقیم

جنبش دانشجويي و نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه (سالهاي 76-1357)

دانلود فایل فلش گوشی سونی Sony Xperia E3 Dual D2212 با اندروید 7 با لینک مستقیم

رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان »

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380

دانلود فایل سیانوژن مد سامسونگ t989 با ورژن 13 با لینک مستقیم

دانلود فایل سیانوژن مد سامسونگ I727 با ورژن 13 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش غیر رسمی سامسونگ Samsung Galaxy S با ورژن 14.1 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش سامسونگ I9000 با اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم

آموزش روت سامسونگ i9506 اندروید5.0.1

بهترین نرم افزار بکاپ گیری از آیفون

دانلود حل مشکل frp گوشی سامسونگ A710F با اندروید 7 با لینک مستقیم

10 راهکار امنیتی برای جلوگیری از هک تلفن همراه

پکیج تضمین شده آزمون مشاوران حقیقی نظام صنفی رایانه ای کشور رتبه 3 با تضمین بازگشت کل مبلغ

جزوه کامل فیزیک اول دبیرستان

جزوه کامل فیزیک دهم رشته تجربی

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فیزیک دهم رشته ریاضی

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ریاضی دهم دبیرستان - رشته های ریاضی و تجربی

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان دهم دبیرستان

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و گرامر زبان اول دبیرستان

جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ترجمه متون و قواعد عربی اول دبیرستان

دانلود پرسشنامه سبکهای فرزندپروری ادراک شده گرولینک و همکاران(1997)

دانلود پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کارول ریف

دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

دانلود طرح توجیهی پرورش و تکثیر بلدرچین

دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر MDBQ

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ(1993)

دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392)

دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-۲۱)

دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی


مبانی نظری و پیشینه پژوهشی آموزش از راه دور (آموزش مجازی) (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مولفه های هوش معنوی(فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و ابعاد کمالگرایی

دانلود مقاله طراحی اقلیمی ساختمان ها و الزام توجه به خرد اقلیم شهری

فیلم آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هشتم (My village: روستای من)

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب کودکان و نگرش های فرزندپروری (فصل2)

دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی کارکنان (فصل دوم)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک (فصل 2)